1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv osebe javnega prava: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Naslov: Kidričeva cesta 49
Pošta: 4000
Telefon: +386 4 20 10 340
Elektronski naslov: info@sfpkr.si
Odgovorna uradna oseba za katalog: Sonja Grilc, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 1. 5. 2006
Datum zadnje spremembe: 10. 2. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.sfpkr.si/katalog-informacija-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga
Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu: https://www.sfpkr.si/katalog-informacija-javnega-znacaja/

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja organa:
– Osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
1. Matična šola Zlato Polje,
Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj,
(04) 20 10 340,
info@sfpkr.si,
Vodja šole, 
Sonja Grilc
2. Podružnična šola Kokrica,
Cesta na Brdo 45 A, 4000 Kranj,
(04) 62 01 368,
kokrica@sfpkr.si,
vodja podružnice, Petra Žontar

3. Vrtec pri podružnični šoli Kokrica,
Cesta na Brdo 45 A, 4000 Kranj,
(04) 20 10 370,
vrtec@sfpkr.si,
vodja vrtca, Tadeja Murn2.2 Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Sonja Grilc, ravnatelj
(04) 20 10 340
sonja.grilc@sfpkr.si
Kidričeva cesta 49,
4000 Kranj

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi
Odlok o ustanovitvi
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Status učenca
Pravila šolske prehrane
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
Pravila šolskega sklada 
Pravilnik o oddaji prostorov
Uporaba igrišča

Državni predpisi
Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o vrtcih
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o plačilih staršev za program v vrtcih
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev

Predpisi EU/2.Č
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.


2. 4 Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov: trenutno ni nobenih predlogov predpisov.2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Letni delovni načrt šole
Letni delovni načrt vrtca2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba:
Vpis v prvi razred.
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidence, ki niso javno dostopne:

 • Evidenca zaposlenih
 • Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
 • Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Zbirka podatkov vpisanih in vključenih otrok
 • Evidenca o poškodbah otrok in zaposlenih pri delu
 • Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
 • Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
 • Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka osebnih podatkov – evidenca plačil staršev
 • Evidenco prijavljenih na šolsko prehrano
 • Zbirka podatkov o članih organov šole
 • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
 • Soglasja v zvezi s fotografijami, posnetki, intervjuji, izdelki otrok ipd
 • Izjave staršev v zvezi z izvajanjem dejavnosti, ki presegajo programe za predšolske otroke
 • Evidenca zdravniških potrdil otrok za sprejem v vrtec
 • Evidence otrok na čakalnem seznamu za vključitev v vrtec
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Evidenca o usposabljanju za varno delo in o usposobljenosti za varstvo pred požarom
 • Evidenca vpogledov videonadzora
 • Evidenca o izpolnjevanju PCT pogoja
 • Evidenca soglasij/nesoglasij- samotestiranje

Evidence, ki so javno dostopne:

 • Število zagotovljenih mest – 20.č člen ZVrt – dostopno: Na sedežu Osnovne šole Kranj v času uradnih ur.
 • Število prostih mest – 20.č člen ZVrt – dostopno: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države.
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest – 21. člen ZJU – dostopno: Na sedežu Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj v času uradnih ur.
 • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih -21. člen ZJU – dostopno: Na sedežu Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj v času uradnih ur.

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja pravne osebe:
Objave že posredovanih informacij javnega značaja

3 Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Opera, Edge, Mozilla ali Safari.

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Kidričeva 49, 4000 Kranj, uradne ure šole: vsak dan 8:00 do 10:30 in od 11:00 do 14:00 ure
Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4 Stroškovnik
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja , ki velja od 8. maja 2016.

5 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja