Interni pravilniki
Odlok o ustanovitvi
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Status učenca
Pravila šolske prehrane
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
Pravila šolskega sklada 
Pravilnik o oddaji prostorov
Uporaba igrišča

Vpis v prvi razred.
K vpisu pisno povabimo vse starše otrok, za katere pridobimo iz centralnega registra podatke, da prebivajo v šolskem okolišu matične šole ali podružnice Kokrica. Vpis je v začetku februarja za otroke, ki v letu vpisa dopolnijo starost 6 let. Datume vpisa vsakokrat objavimo na spletni strani šole, MO Kranj in lokalnih časopisih. V primeru, da starši do takrat vseeno ne dobijo vabila, lahko tudi brez tega pristopijo k vpisu. Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov osebni dokument na vpogled. Razmislite tudi o vključitvi vašega otroka v oddelek podaljšanega bivanja. Vpis je na matični šoli. Informacije na telefon 20 10 340, ali na elektronski naslov info@sfpkr.si.

Vpis iz drugega šolskega okoliša.
Otroka lahko vpišete v šolo tudi iz drugega šolskega okoliša, če druga šola s tem soglaša. Najprej otroka vpišete v šolo v svojem šolskem okolišu, potem pa se dogovorite za prepis. Prepis potem uredimo med šolami sami.

Prepis iz ali na drugo šolo:
V primeru prepisa v drugo šolo ali na našo šolo starši preverijo ali je prepis mogoč na šoli. Pri nas na telefon 20 10 340 ali na elektronski naslov info@sfpkr.si. V primeru, da je možno, potem šoli med seboj uredita vse potrebno za prepis. Za učbenike in delovne zvezke se obrnete na knjižničarko, 04 20 10 347, za izbirne predmete pa na šolskega psihologa, 04 20 12 368.

Prijava na obvezni ali neobvezni izbirni predmet.
Postopek izvedemo v šoli. Prijava poteka spomladi preko spletnih obrazcev v eAsistentu, ki jih otroci skupaj s starši, potem ko pregledajo publikacijo s ponujenimi predmeti, izpolnijo in oddajo. Med prijavljenimi opravimo izbor in ugotovimo katere predmete bomo izvajali. V mesecu septembru si učenci lahko izjemoma izberejo drug predmet, v kolikor preostalo število otrok pri predmetu to dopušča. Od oktobra so dolžni obiskovati izbirne predmete. Predmeti se ocenjujejo.

Status učenca športnik ali umetnik
Jeseni, izjemoma med letom, zberemo prijave na spodnjih vlogah. Statuse odobri ravnatelj po posvetu z razrednim učiteljskim zborom.
Pravilnik Status učenca
Vloga za status umetnika / športnika

Prijava v podaljšano bivanje ali/in jutranje varstvo
V aprilu starši informativno prijavijo učence na obrazcu za drugo šolsko leto, da izvedemo najavo za naslednje leto Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Obrazci za predprijavo v aprilu za naslednje šolsko leto:

Predprijava za 1. razred – MŠ Kranj in PŠ Kokrica
Predprijava za 2. in 3. razred – MŠ Kranj
Predprijava za 2. in 3. razred – PŠ Kokrica
Predprijava za 4. in 5. razred – MŠ Kranj in PŠ Kokrica

Dokončne razporede naredimo jeseni in starši takrat oddajo zavezujoč obrazec:

Prijava za 1. razred – MŠ Kranj in PŠ Kokrica
Prijava za 2. in 3. razred – MŠ Kranj
Prijava za 2. in 3. razred – PŠ Kokrica
Prijava za 4. in 5. razred – MŠ Kranj in PŠ Kokrica

Med letom lahko s tem obrazcem kadarkoli vpišete otroka, če so v skupinah prosta mesta. Informacije na telefon 20 10 340, ali na elektronski naslov info@sfpkr.si.

Prevzem otroka iz podaljšanega bivanja
Prosimo vas, da nam v primerih, ko bo otroka prevzel nekdo drug, to sporočite na obrazcu. Izpolnite in prinesite takoj učitelju v OPB. Tudi v primeru, ko pride do sprememb. Za prvi dan šole pa sporočite kako drugače.
Obrazec za prevzem otroka

Vloga za odjavo iz podaljšanega bivanja
V primeru, da je nastala situacija, da podaljšanega bivanja ne potrebujete več, izpolnite obrazec . V primeru, da s tem ne bi ogrozili obstoja skupine, bomo otroka izpisali. Informacije na telefon 20 10 340, ali na elektronski naslov info@sfpkr.si. Do rešitve vloge otroka vodimo v skupini.
Odjava podaljšano bivanje

Prijava in odjava na prehrano
Na prehrano prijavite otroka na posebnem obrazcu, kjer so podatki o plačniku in oddajte razredniku ali v knjigovodstvu.
Prijava na prehrano

Odjavo kosila in malice opravite na tem obrazcu, prehrano v OPB pa uredimo mi z vašo odjavo iz OPB
Odjava od prehrane

Subvencioniranje tabora, šole v naravi ali dejavnosti. Odvisno za kaj zaprosite, uporabljamo različna pravila.
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
Pravila šolskega sklada 

Vloga za subvencijo

Plačila prehrane in storitev
Vsa plačila starši izvajajo preko položnic. Lahko si uredite trajnik. Informacije na telefon 20 10 346, ali na elektronski naslov prehrana@sfpkr.si.

Soglasje za obdelavo podatkov
Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, šola zbira, obdeluje, hrani in objavlja naslednje osebne podatke za učence šole in vrtca:
– razred oz. oddelek, ki ga učenec obiskuje,
– fotografske, zvočne ali video posnetke učenca, nastale v postopku izobraževanja ali na prireditvah šole,
– prispevke učenca v glasilu šole in
– objave rezultatov od razrednih do mednarodnih tekmovanj in natečajev, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti. Za pridobitev potrebujemo vaše soglasje.
Soglasje se natisnemo iz sistema eAsistent in po podpisu velja do preklica, oz. največ do preteka enega leta po zaključku šolanja.

Potrdilo o šolanju
Potrdilo o šolanju je brezplačno in ga lahko pridobite v tajništvu za vse učence ki so vpisani v šolo. Lahko tudi v pdf obliki, če se na tajništvo obrnete preko eAsistenta.

Prijavnica na tabor ali šolo v naravi
Pisno prijavnico na tabor ali povezavo na spletno prijavnico vsakokrat starši dobijo na roditeljskem sestanku pri razredniku, kjer učitelji in ravnatelj predstavijo tabor . Tudi za naknadne prijave se obrnete na razrednika. Na prijavnici se prijavite, dopolnite morebitne zdravstvene posebnosti in se odločite o ponujenem številu obrokov plačila.

Najem prostorov na matični šoli in podružnici in uporaba igiršč
Uporaba igrišča
Pravilnik o oddaji prostorov
Vloga za najem prostorov
Cenik